Špecializovaný dodávateľ digitálnych služieb pre samosprávy

Váš najférovejši špecializovaný dodávateľ obecných webových stránok a digitálnych služieb na Slovensku

Pripojte sa do systému Dobraobec

Pripojte sa do systému Dobraobec
k viac ako 200 obciam na Slovensku

pridajte sa k nám

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Dobraobec s.r.o. a Dobraobec Digital s.r.o. (v texte aj ako „VOP“ a spomínaný ako “Dobraobec”)

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto VOP sú záväzným doplnkom a presnejším určením obsahu zmluvných vzťahov, ktoré vznikajú prostredníctvom rôznych zmlúv (napríklad zmluva o dielo, zmluva o vytvorení webovej stránky, zmluva o poskytovaní webhostingových služieb atď.) uzavretých medzi spoločnosťou Dobraobec a Klientom (definovanými nižšie).

2. V prípade nesúladu medzi obsahom týchto VOP a obsahom Zmluvy má prednosť obsah Zmluvy pred obsahom týchto VOP. V prípade nesúladu medzi obsahom týchto VOP a obsahom prílohy k Zmluve má prednosť obsah prílohy.

3. Strany sa zhodli, že spoločnosť Dobraobec má právo kedykoľvek a bez obmedzení vykonať akékoľvek zmeny v týchto VOP na základe vlastnej vôle, pričom tieto zmeny nadobúdajú účinnosť dňom doručenia informácie o zmene VOP Klientovi. V prípade nesúhlasu s takouto zmenou VOP má Klient právo odstúpiť od Zmluvy do 5 dní od doručenia informácie o zmene VOP. Ak Klient v uvedenej lehote neodstúpi, považuje sa, že súhlasí so zmenou VOP. Odstúpením od Zmluvy nebudú ovplyvnené povinnosti Klienta podľa uzatvorenej zmluvy.

Čl. II. Výklad pojmov

Pre účely týchto VOP a obchodného vzťahu uzavretého medzi spoločnosťou Dobraobec a Klientom sa rozumie:

- Zmluva – zmluva o vytvorení webovej stránky, zmluva o poskytovaní webhostingových služieb, resp. akákoľvek iná zmluva uzatvorená medzi Dobraobec a Klientom
- Dobraobec – obchodná spoločnosť Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40 , 07301 Sobrance, IČO: 53539133, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 50650/V. V jednotlivých typoch Zmlúv môže byť spoločnosť Dobraobec označovaná aj inak, napr. „Poskytovateľ“.
- Klient – subjekt, ktorý so spoločnosťou Dobraobec uzatvoril Zmluvu.
- Internetová stránka - stránka umiestnená na médiu zaradenom v celosvetovej internetovej sieti.
- Webstránka – webová stránka vytvorená spoločnosťou Dobraobec na základe Zmluvy pre Klienta.
- Vytvorenie Webstránky - vytvorenie dizajnu stránky, začlenenie základu obsahu (textov, obrázkov, videí a pod.) dodaného Klientom vo forme a kvalite dodanej Klientom.
- Redakčný systém - publikačný systém určený na správu (vytváranie, úpravy, publikáciu, a pod.) obsahu Webstránok.
- Webhostingové služby - najmä služby súvisiace s umožnením zriadenia a prevádzkovania webstránok a/alebo schránok elektronickej pošty, v rámci prenájmu strojového času.
- Doménové služby - najmä služby spočívajúce v registrácii (resp. aj/alebo predĺžení platnosti) doménového mena na základe platných pravidiel registrácie príslušného registra domén.
- Služby- najmä webhostingové alebo doménové služby, grafické, administrátorské, programátorské práce, copywriting atď.
- Server - počítač trvalo pripojený k internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov naraz.
- Prevádzkovanie webstránok - spracovanie dát Klienta, programovými prostriedkami Dobraobec v prospech Klienta a tretích osôb.
- Prevádzkovanie schránok elektronickej pošty - spracovanie dát - odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, programovými prostriedkami Dobraobec v prospech Klienta a tretích osôb.
- Doménové meno - menný názov webstránky, ktorý je registrovaný správcom domény najvyššej úrovne (v texte ako „DM“).
- Registrácia domény - uzavretie zmluvy o doméne medzi Klientom, resp. Dobraobec na jednej strane a registrátorom DM.

Čl. III. Spoločné ustanovenia pre zmluvné vzťahy medzi Dobraobec a Klientom

1. Zmluvné strany sa zaväzujú komunikovať vzájomne prostredníctvom e-mailovej komunikácie (s výnimkou prípadov, kedy Zmluva výslovne vyžaduje, aby určité písomné úkony na svoju platnosť boli doručené prostredníctvom poštovej zásielky). Iné formy komunikácie, ako napríklad telefonická komunikácia, nemajú právne účinky v súvislosti s riadnym, včasným a platným doručením zásielky (vrátane oznámení a pod.) druhej zmluvnej strane alebo vykonaním akýchkoľvek úkonov voči druhej strane.

2. E-mailová správa sa považuje za doručenú v okamihu, keď sa odoslaný e-mail zobrazí v priečinku odoslaných správ tej strany, ktorá ho zaslala. Poštová alebo e-mailová zásielka sa považuje za platne zaslanú len vtedy, ak je adresovaná oficiálnej korešpondenčnej (poštovej alebo e-mailovej) adrese druhej zmluvnej strany uvedenej v článku 1 Zmluvy. Pre doručovanie všetkých poštových písomností adresovaných Klientovi (vrátane prípadnej výpovede alebo odstúpenia) platí domnienka náhradného doručenia v súlade s § 48 Občianskeho súdneho poriadku.

3. Ak Dobraobec poskytuje Klientovi webhostingové služby na prevádzkovanie webových stránok, je možné poskytnúť Klientovi zálohu webových stránok za odmenu vo výške 100 € bez DPH v prípade potreby obnovenia. (jedná sa o obsahuvú časť stránky - texty, obrátky, dokumenty, programátorske výstupy nie sú súčasťou)

4. Klient sa zaväzuje chrániť osobné, technické a prevádzkové údaje a zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách, ktoré sa dozvedel počas poskytovania služieb.

5. V prípade omeškania s úhradou faktúry si spoločnosť Dobraobec vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania ak nie je uvedené v zmluve inak.

6. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými na Slovensku. V prípade neplatnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nemá to vplyv na ostatné ustanovenia, ktoré zostávajú platné. Neplatné ustanovenie bude nahradené ustanovením platných právnych predpisov, ktoré plní účel tejto Zmluvy.

7. Video produkty vytvorené spoločnosťou Dobraobec, ako napríklad virtuálne prehliadky, sú majetkom spoločnosti, ktorá na ne uplatňuje majetkové autorské práva. Video produkty sú chránené autorským zákonom a inými právnymi predpismi. Klient môže tieto produkty využívať za primeranú odmenu. V prípade porušenia autorských práv je Klient povinný uhradiť spoločnosti Dobraobec nemajetkovú ujmu, škodu (vrátane ušlého zisku) a vrátiť neoprávnené obohatenie.

8. Zmeny a dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme (e-mailová forma nestačí). Dobraobec sa zaväzuje poskytnúť dielo alebo službu v kvalite zodpovedajúcej obvyklému účelu diela alebo služby a príslušným právnym predpisom a technickým normám.

9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zvýšiť ceny za poskytované služby každoročne k 31.01. na základe medziročnej inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom. Klientský záväzok týkajúci sa uplatnenia inflačnej doložky je podrobený dodatočnému písomnému oznámeniu.

Čl. IV. Doplňujúce ustanovenia k Zmluve o vytvorení Webstránky

1. Ak Klient nesplní dohodnutú lehotu na vykonanie akéhokoľvek úkonu (resp. neposkytne súčinnosť) a úkon nevykoná (resp. súčinnosť neposkytne) ani napriek písomnému upozorneniu zo strany spoločnosti Dobraobec a uplynutiu dodatočnej lehoty na nápravu (max. 2 dni od doručenia písomného upozornenia od Dobraobec), takéto konanie sa považuje za podstatné porušenie jeho povinností podľa Zmluvy. V takom prípade je Dobraobec oprávnený dokončiť Webstránku sám (t.j. bez súčinnosti Klienta) a zvoliť vhodné grafické, textové a iné materiály a postupy podľa vlastného uváženia, s prihliadnutím na účel Webstránky, ak mu je tento známy. Obe Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovenie Webstránky v súlade s týmto ustanovením sa považuje za riadne zhotovenie diela, za ktoré patrí Dobraobec dohodnutá odmena.

2. Dobraobec poskytne Klientovi stručný manuál/školenie o používaní redakčného systému na dopĺňanie obsahu Webstránky. Bežná práca s redakčným systémom po odovzdaní Webstránky Klientovi nie je súčasťou povinností Dobraobec podľa Zmluvy. Táto služba môže byť predmetom osobitnej objednávky a osobitnej cenovej ponuky. Ďalšie požiadavky na zmenu obsahu Webstránky po odovzdaní budú posudzované ako nová objednávka s príslušnou cenou, schválenou Klientom.

3. Klient je povinný dodávať materiály potrebné na vytvorenie alebo skompletizovanie Webstránky v elektronickej forme. V prípade, že Klient nemôže dodávať materiály v takejto forme, môžu sa strany dohodnúť, že Dobraobec upraví dodané materiály na základe osobitnej cenovej ponuky. "Vhodná elektronická forma" zahŕňa kopírovateľný text vo formátoch DOC, DOCX, RFT, obrázky vo formátoch JPG, GIF, BMP, PNG, videá vo formáte AVI, MPG, MPEG.

4. Dobraobec má právo umiestniť aktívny kontakt s obchodným menom a/alebo logom spoločnosti Dobraobec s.r.o. alebo inú upútavku na dolnej časti Webstránky. Klient súhlasí s použitím svojej webovej adresy a vytvorenej Webstránky v rámci referencií Dobraobec.

5. Dobraobec nie je zodpovedná za škodu, ktorá vznikla Klientovi v dôsledku nevhodného nastavenia jeho internetového prehliadača alebo iného zariadenia. Dobraobec neručí za bezpečnosť prístupu a dát Klienta uložených na Webstránke a nezodpovedá za zneužitie dát tretími stranami. Dobraobec nezodpovedá za stratu zisku alebo iné ekonomické, nepriame, mimoriadne, alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky Webstránky. Dobraobec nezodpovedá za škodu v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia internetovej služby, napríklad v dôsledku opráv, údržby, reštrukturalizácie alebo rozšírenia siete.

6. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu. Klient môže ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu, pričom Dobrejobci nepatrí žiadna kompenzácia za úkony vykonané do vypovedania Zmluvy. Ak Klient ukončí Zmluvu po uplynutí 30 dní od uzatvorenia, patrí Dobrejobci paušálna náhrada škody vo výške 12 mesačnej prevádzky. Dobraobec môže ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Zmluva môže byť okamžite ukončená písomným odstúpením v určitých situáciách uvedených v Zmluve.

7. Klient môže upravovať obsah Webstránky prostredníctvom redakčného systému, ale iné zásahy do obsahu alebo štruktúry Webstránky nie sú povolené bez súhlasu Dobraobec. Klient nezískava právo udeliť sublicenciu alebo šíriť zdrojové kódy Webstránky tretím osobám bez písomného súhlasu Dobraobec. Dobraobec si vyhradzuje autorské práva k Webstránke.

8. Zmluva neupravuje autorské práva k materiálom poskytnutým Klientom. Dobraobec nie je zodpovedná za porušenie autorských práv tretích strán ku materiálom, ktoré poskytol Klient. Dobraobec nezodpovedá za porušenie autorských práv tretích strán v súvislosti s použitím redakčného systému, ktorý nie je predmetom licencie podľa Zmluvy.

9. Zmluva upravuje práva a povinnosti obidvoch strán v súvislosti s vytvorením a poskytovaním Webstránky, pričom porušenie Zmluvy môže byť považované za trestný čin porušenia autorského práva. Dobraobec si vyhradzuje právo uplatniť svoje práva aj na súde a požadovať náhradu škody, vrátane ušlého zisku, v plnom rozsahu.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) nadobúdajú účinnosť od 1.1. 2024. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené Zmluvou, VOP alebo inými prílohami, sa riadia slovenským právnym poriadkom, predovšetkým Obchodným zákonníkom.

2. Klient týmto, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, udeľuje Dobraobec súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely uzavretia a plnenia Zmluvy. Medzi tieto osobné údaje patrí najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo klienta. Súhlas, ktorý sa udelený podľa tohto ustanovenia, platí počas trvania Zmluvy. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu pristupujeme k likvidácii osobných údajov klienta, pokiaľ nie je možné spracúvať tieto údaje na inom právnom základe. Z dôvodov daňových predpisov dochádza k uchovávaniu osobných údajov klienta po dobu 10 rokov. Klient má právo odvolať tento súhlas písomne kedykoľvek.

Pozrite sa, ako aj Vaša obec môže byť “Dobrá obec”

Naše služby poskytujeme pre viac ako 200+ samospráv na Slovensku

Máte otázky?

Alebo záujem? Napíšte nám