Dobraobec.sk

Centrálna úradná tabuľa - CUET

Uvedenie do problematiky

Zverejňovanie dokumentov na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“) popisuje § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. CUET je elektronické úložisko, na ktoré sa zasielajú a na ktorom sa zverejňujú elektronické úradné dokumenty, ak tak ustanovuje zákon.

Tým pádom orgán verejnej moci zverejňuje na CUET elektronické úradné dokumenty, ktoré sú podľa zákona o e-Governmente z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentmi v listinnej podobe, o ktorých osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú vyvesením na úradnej tabuli orgánu, vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Prepojenie na CUET

Ale, čo ak to ide

Vďaka tomu, že naša spoločnosť Dobraobec s.r.o. neposkytuje len dodávanie obecných stránok ale špecializujeme sa na kompletnú digitalizáciu, dokážeme prinášať Zverejňovanie na CUET za Vás za najnižšie možné ceny na prevádzku bez vstupných poplatkov!

Ako to funguje

Naše služby obsahujú napríklad zverejňovanie obsahu na obecnú stránku za obec, online podporu na tlačivách a podobne služby, ktoré si žiadajú fyzickú osobu pri tomto spracovaní a poskytovaní týchto služieb.

Pre našich klientov sme hľadali východisko, ako poskytnúť zverejňovanie na CUET za najnižší možný poplatok a tým je prevzatie tejto zodpovednosti za obec a daný obsah zverejníme za Vás.

Čomu sa vyhnete s nami

Porovnanie cien

Financovanie

Nulový vstupný poplatok
Mesačné náklady v priemere 10€ až 20€ podľa veľkosti obce / 120€ - 240€ ročne

Financovanie

Vstupný poplatok v priemere 800€
Ročný poplatok medzi 200 až 250€

Tieto informácie vychádzajú len z verejných informácii a nie sú konkretizované ale zovšeobecnené na ukážku.

Úšpora obecných financií tak dochádza k nie malej čiastke, pričom tieto financie môže obec využiť tam, kam sú skutočne potrebné.

Kontaktujte nás

Ceny u nás sa pohybujú v priemere od 10€ do 20€ mesačne / 120€ – 240€ ročne za zverejňovanie za obec na CUET

Čo by Vás mohlo

Upozornenie: Zverejnenie na CUET nenahrádza povinnosť zverejnenia, či vyvesenia podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Na CUET je potrebné vykonať zverejnenie dokumentu v rovnaký deň, ako je dokument zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia. Ak nie je možné z objektívnych príčin zverejniť dokument v rovnaký deň, zverejní úrad spolu s dokumentom na elektronickej úradnej tabuli aj informáciu, kedy dokument zverejnil na svojej úradnej tabuli, verejnou vyhláškou alebo iným spôsobom. Informácie zverejnené prostredníctvom formulárov CUET sú sprístupnené pre všetkých používateľov na portále slovnsko.sk (ÚPVS) bezodplatne na adrese cuet.slovensko.sk alebo cez „Elektronická úradná tabuľa“ v pätke úvodnej stránky portálu slovensko.sk

Rozdiel medzi zverejňovaním dokumentov

Preferovaným spôsobom publikácie informácií sa v súčasnosti stáva zverejňovanie na webovom sídle obce. Uplatňuje sa zásada, že všetko, čo sa zverejňuje na fyzickej tabuli obce, zverejní sa aj na webovom sídle obce. Právne záväzná je však stále formálna publikácia na fyzickej úradnej tabuli. Webové sídlo obce zvyšuje transparentnosti v podmienkach obecnej správy- Ak obec nemá zriadené webové sídlo, môže použiť iný vhodný spôsobom zverejnenia, ktorý je v obci obvyklý, napríklad miestnu tlač či miestny rozhlas, mobilnú aplikáciu alebo rôzny iný spôsobom.