Dobraobec.sk

Kybernetická bezpečnosť pre mestá a obce

Dobraobec Vám ponúka vyriešenie zákona o Kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z. z. a tým spojené povinnosti miest a obcí. Vaše informačné systémy budú schopné odolávať konaniu na určitom stupni spoľahlivosti. Tým predídete ohrozeniu dostupnosti, integrity a dôvernosti údajov.

Zabezpečenie informačných systémov a sieti zabezpečujeme priamo vo Vašej obci, čím dokážeme preveriť a zabezpečiť Vaše IT prostredie ako aj sieťovú bezpečnosť a predísť tak nevyžiadaným bezpečnostným incidentom.

Čo je kybernetická bezpečnosť?

Do zoznamu prevádzkovateľov základnej služby Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky zaradil aj mestá a obce, ktoré prevádzkujú a poskytujú informačné systémy verejnej správy.

Z tohto dôvodu vyplývajú zákonné povinnosti, ktoré musia plniť mestá a obce.

Obce a mestá boli kategorizované pre technické zabezpečenie podľa vyhlášky 179/2020 Z. z.

Vyhláška platná od 30.6.2020

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

Sú obce a mestá kategorizované do 3 kategórii. Tieto legislatívne povinnosti riešime priamo vo Vašej obci. 

 

Kybernetickú bezpečnosť vyriešime priamo vo Vašej obci

Obce a mestá ako prevádzkovateľmi základnej služby, majú povinnosť hlásiť bezpečnostné incidenty NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) ako aj zariadiť a zabezpečiť informačné systémy, čím predídu ohrozeniu dostupnosti, integrity a dôvernosti údajov.

Vieme, že úkony spojené s vyriešením zákona o Kybernetickej bezpečnosti sú nákladnou časťou. Tým že sa špecializujeme na obce a mestá, dodávame riešenie tohto zákona za najnižšie možné ceny, ktoré Vám zabezpečenia správne plnenie legislatívnych povinnosti a maximalizujeme dištanciu nežiadúcich bezpečnostných incidentov.

Zabezpečíme priamo vašu sieť, skontrolujeme a zabezpečíme informačné systémy, vykonáme penetračné testy, vypracujeme povinnú dokumentáciu a pravidelne budeme vykonávať monitoring, pomocou ktorého dokážete predísť nežiadúcim incidentom.

Čo spravíme?

Paušálne poplatky za vyriešenie zákona o Kybernetickej bezpečnosti od 20€ mesačne

Zákon o Kybernetickej bezpečnosti upravuje povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov ktoré využívajú aj obce a mestá o minimálnom zabezpečení týchto systémov. 

Pod informačný systém rozumieme napríklad obecnú webovú stránku, obecný e-mail alebo čokoľvek, čím komunikujete s občanmi alebo verejnosťou. Zákon o kybernetickej bezpečnosti upravuje aj toto ktorému káže, zabezpečiť v minimálnej veľkosti tieto systémy.

Dobraobec Vám ponúka vyriešenie zákona o Kybernetickej bezpečnosti. 

Zaoberáme sa komplexnými službami pre obce a mestá, preto aj tento zákon, bude vyriešený v rozsahu, ktorý spadá na obce a samosprávy.